• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต •

หลักสูตรปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แผนการศึกษาคณะนิติศาสตมหาบัณฑิต (Master of Laws) พ.ศ.2565


Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th