• หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต •

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี 2560

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ภาคปกติและภาคสมทบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี 2564

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ภาคปกติและภาคสมทบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564


• ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่ • 
Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th