• ประวัติคณะนิติศาสตร์ •

Faculty of Law
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการ และในคราวประชุมครั้งที่ 235 (3/2545)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 66 คน เมื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการดูแลรับผิดชอบไปก่อน และ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบให้เสนอขอจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในต่อสภามหาวิทยาลัย

ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 255 (5/2545) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 สภาให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร นิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 260 (1/2546) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 5 ประการ และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 พร้อมแบ่งส่วนงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
3. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
4. สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
5. สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
6. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
Image
Image
Image
Image

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม •

เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษานิติศาสตร์ระดับชาติ สร้างนวัตกรรมทางกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.สร้างนักกฎหมายที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป้นที่พึ่งและคำนึงถึงประโยชน์ของสังคม

2.สร้างนวัตกรรมทางกฎหมายโดยบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนสังคมสู่ความเป็นธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
P - Professional ความเป็นมืออาชีพ

S - Social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม

U - Unity ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว

• ยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 2564 - 2567 •

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
1. นักเรียนที่เข้าศึกษาในคณะมีความสาารถในระดับสูง บนพื้นฐานความหลากหลายและการการะจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

2. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคมและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์

3. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย

4. อาจารย์มีคุณภาพ

5. บัณฑิตมีคุณภาพ

6. เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมในการศึกษา

• โครงสร้างบริหารคณะนิติศาสตร์ •

โครงสร้างบริหารคณะนิติศาสตร์

• โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ •

โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์
Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th