• ทำเนียบคณบดี •

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎีคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎีคุณ

รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 13 พ.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2547
ผศ.สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย

รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2548 - 14 ก.พ. 2549
และ ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2550 - 30 ม.ค. 2551
และดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2551 - 13 มิ.ย. 2551
อ.รติดา แก้วจุลกาญจน์

อาจารย์รติดา แก้วจุลกาญจน์

รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2549 - 30 พ.ย. 2549
และดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2549 - 1 พ.ย. 2550
รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา

รองศาสตราจารย์ผดุงยศ ดวงมาลา

รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2552

ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2558

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2562

ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

รักษาการคณบดี ตั้งแต่ 22 ก.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562

ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th