• อาจารย์พิเศษ •

นายพลภวิษย์  พันธ์คำเกิด
นายพลภวิษย์ พันธ์คำเกิด870-101 ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นฯ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ
นาวสาวกมลณิช  สวัสดิ์พาณิชย์
นาวสาวกมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์870-372 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
ข้าราชการสังกัดกรมเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง
นายวีกิจ เจริญสุข
นายวีกิจ เจริญสุข870-443 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา874-194 ภาษีอากรกับชีวิต (Taxation and Life)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายวัชระ ปวุฒิยาพงศ์
นายวัชระ ปวุฒิยาพงศ์870-341 กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กระทรวงการต่างประเทศ
นายประโมท  พุทธสุภะ
นายประโมท พุทธสุภะ870-321 กฎหมายลักษณะมรดก (Law of Succession)
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา870-371 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาวศศิภา พฤกษฎาจันทร์
นางสาวศศิภา พฤกษฎาจันทร์870-371 นิติปรัชญา (Legal Philosophy)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี870-213 กฎหมายอาญา 3 (Criminal Law III)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์วรเจตน์  ภาคีรัตน์
ศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์870-481 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ
นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ870-328 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์
นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์870-225 กฎหมายว่าด้วยกู้ยืมและหลักประกัน (Law of Secured Transactions)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล870-345 กฎหมายทะเล
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย870-345 กฎหมายทะเล
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางวีณา อนันตสมบูรณ์
นางวีณา อนันตสมบูรณ์870-327 กฎหมายพาณิชย์นาวี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
นายจุฑา เสาวภา
นายจุฑา เสาวภา870-444 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายสากล
Second Secretary (Second Secretary) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
นางสาวมณฑิรา อินทรียงค์
นางสาวมณฑิรา อินทรียงค์870-328 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
นายสุรพล  หวังสุนทรชัย
นายสุรพล หวังสุนทรชัย870-433 การว่าความและศาลจำลอง
หัวหน้าสำนักงานหลักสี่กฎหมายธุรกิจ
Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th