• เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน •

Mr.Narudchai Ditsopha <br> นายนรุตม์ชัย ดิษโสภา
Mr.Narudchai Ditsopha
นายนรุตม์ชัย ดิษโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2506
E-mail : narudchai.d@psu.ac.th

Responsible For
• งานรับปริญญา
• งานวินัยนักศึกษา
• งานให้บริการทางกฎหมายเพื่อสังคม
• งานกิจกรรม Probono
Mrs.Yaowana Satsara <br> นางเยาวนา เสสสระ
Mrs.Yaowana Satsara
นางเยาวนา เสสสระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2516
E-mail : regist.lawpsu@gmail.com

Responsible For
 งานหลักสูตร
• งานทะเบียนและประมวลผล
• งานอาจารย์ที่ปรึกษา
• งานบัณฑิตศึกษา
Miss Jiraporn Yathaworn<br> นางสาวจิราพร ยะถาวร
Miss Jiraporn Yathaworn
นางสาวจิราพร ยะถาวร
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2502
E-mail : jiraporn.ya@psu.ac.th

Responsible For
 งานแผน
• งานประกันคุณภาพ
• งานหลักสูตร ปริญญาตรี/ปริญญาโท
Miss Juntira Juntarachot <br> นางสาวจันทิรา จันทรโชติ
Miss Juntira Juntarachot
นางสาวจันทิรา จันทรโชติ
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2520
E-mail : juntira.j@psu.ac.th

Responsible For
• งาน เปิด/ปิด รายวิชา ตารางเรียน
• งานอาจารย์พิเศษ
• งานฝึกงาน สหกิจศึกษา
• งานอาจารย์ที่ปรึกษา
• วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
Mr.Nattaphat Na-Suwan <br> นายณัฐพัชร์ ณ สุวรรณ
Mr.Nattaphat Na-Suwan
นายณัฐพัชร์ ณ สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2504
E-mail : nattapong.na@psu.ac.th

Responsible For
 งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา
• งานชุมนุม สโมสรนักศึกษา
• งานวินัยนักศึกษา
• งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Miss Chanikan Saithong-in<br> นางสาวชนิกานต์ สายทองอินทร์
Miss Chanikan Saithong-in
นางสาวชนิกานต์ สายทองอินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2509
E-mail : chanikan.s@psu.ac.th

Responsible For
 งานแผน
• งานประกันคุณภาพ
• งานหลักสูตร

• งานวิเทศสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือ
• งานประชุมวิชาการ
Miss Monthatip Chanchana <br> นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์จะนะ
Miss Monthatip Chanchana
นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์จะนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2521
E-mail : monthatip.c@psu.ac.th

Responsible For
• งานห้องอ่านหนังสือ
• งานอาจารย์พิเศษ
• งานฝึกงาน สหกิจศึกษา
Mr.Charnont Wisootthicharnont<br> นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์
Mr.Charnont Wisootthicharnont
นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2515
E-mail : charnont.w@psu.ac.th

Responsible For
 งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
• งานผู้ช่วยสอน
• งานรับนักศึกษา
• งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา
• งานทุนการศึกษา
• งานวิจัยและนวัตกรรม
Mr.Chalermpon Sinnatee<br> นายเฉลิมพล สินนที
Mr.Chalermpon Sinnatee
นายเฉลิมพล สินนที
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2508
E-mail : chalermpon.s@psu.ac.th

Responsible For
 งานอาคารสถานที่และยานยนต์
• งานโสตทัศนูปกรณ์
• งานชุมนุม สโมสรนักศึกษา

• งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Ms.Supap Choobundit <br> นางสาวสุภาพ ชูบัณฑิต
Ms.Supap Choobundit
นางสาวสุภาพ ชูบัณฑิต
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2501
E-mail : supap.choob@psu.ac.th

Responsible For
• งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง
• งานพิธีการทั่วไป
• งานจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
Mrs.Parichad Srimakha<br> นางปาริชาติ ศรีมะฆะ
Mrs.Parichad Srimakha
นางปาริชาติ ศรีมะฆะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2518
E-mail : parichad.h@psu.ac.th

Responsible For
 งานบัญชีและการเงิน
• งาน ม.อ. วิชาการ
Mrs.Wimonsiri Ponrak<br> นางวิมลสิริ พลรักษ์
Mrs.Wimonsiri Ponrak
นางวิมลสิริ พลรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2519
E-mail : wimonsiri.c@psu.ac.th

Responsible For
 งานการเงินและบัญชี
Miss Napat Suwan <br> นางสาวนภัทร สุวรรณ
Miss Napat Suwan
นางสาวนภัทร สุวรรณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2553
E-mail : supaporn.suwa@psu.ac.th

Responsible For
• งานทรัพยากรบุคคล
• งานสารบรรณและธุรการ
• งานเลขานุการ
Miss Wanlapa Chaisalee<br>นางสาววัลลภา ไชยสาลี
Miss Wanlapa Chaisalee
นางสาววัลลภา ไชยสาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2500
E-mail : wanlapa.c@psu.ac.th

Responsible For
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
• งานเลขานุการ
• งานวิเทศสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือ
Mr.Nakorn Kaeosamkul<br> นายนคร แก้วสามกูล
Mr.Nakorn Kaeosamkul
นายนคร แก้วสามกูล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2510
E-mail : nakorn.ka@psu.ac.th

Responsible For
 งานอาคารสถานที่และยานยนต์
• งานสารบรรณและธุรการ
Mr.Pongsakorn Yammeesil <br> นายพงศกร แย้มมีศิลป์
Mr.Pongsakorn Yammeesil
นายพงศกร แย้มมีศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษา
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2524
E-mail : pongsakorn.y@psu.ac.th

Responsible For
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานประชาสัมพันธ์
Mr.Charat Saengchen<br> นายชรัต แสงชื่น
Mr.Charat Saengchen
นายชรัต แสงชื่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
More Info
Contact
Phone : (+66) 7428-2552


Responsible For
 งานรักษาความปลอดภัย
Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th