• เอกสารดาวน์โหลด •

แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ

• แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
• แบบฟอร์มค่าศึกษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
• แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
• แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
• แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
• แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
• แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินคณะนิติศาสตร์
• แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
• แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด


แบบฟอร์มการขออนุมัติเข้าอบรม/เดินทาง/ยืมเงิน/เบิกจ่าย ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ภายในประเทศ/ต่างประเทศ

• 1.ขั้นตอนการขออนุมัติเข้าอบรม เดินทางไปปฏิบัติงาน 10 มี.ค. 65
• 2.ฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมเดินทาง
 3.บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
• 4.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
• 5.แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
• 6.ใบรับรองแทนใบเสร็จ
• 7.แบบรายงานผลการประชม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มงานวิจัย

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th