รายละเอียดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 1) จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

          ให้เป็นไปตามรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถตรวจดูรายชื่อใน https://grad.psu.ac.th/images/files/prakard/Exam65/Exam_65094.pdf

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

1

6543001002

นายทัณฑธร รัตนภิรมย์

2

6543001003

นายพศิน เกิดสุวรรณ

3

6543001004

นางสาวพิชญ์นา มานีวัน

4

6543001005

นางสาวศุภัชญา สว่างนิพันธ์

5

6543001006

นางสาวกรวิภา ชนะสิทธิ์

6

6543001007

นางสาวจันทรลักษณ์ ช่วยเนียม

7

6543001008

นายยศกร ศิริกิจประเสริฐ

8

6543001009

นายสุวพัชร กรอุไร

9

6543001010

นางสาวนนทกร รำออ

10

6543001011

นางสาวเบญจมาศ ไข่นุ่น

11

6543001012

นายชยพล รักษาราษฎร์

12

6543001013

นายศักดิ์พล แก้วเทวดา

13

6543001014

นายสุรเชษฎ์ สุวรรณ

14

6543001015

นางสาวโจซาฟีน จันทร์อำไพ

15

6543001016

นางสาวนับทอง วัฒนพงศ์

16

6543001017

นายวัชระ สุวรรณกูฏ

17

6543001018

นายพิชญ์พล หนูนวล

18

6543001019

นายศราวุธ สินสาตร์

19

6543001020

นางสาวปณตา ยงณรงค์เดชกุล

20

6543001021

นายอานาปานัส ผ่องใส

21

6543001022

นายศณานนท์ ทองเสมอ

22

6543001023

นางสาววริศรา แก้วเพชร

23

6543001024

นายศิลชัย แก้วกันธา

 

 

  1. รายละเอียดการสอบข้อเขียนแบบ Take Home Exam

          2.1 ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตอบคำถาม “หลักความเสมอภาคคืออะไร ท่านคิดว่าในประเทศไทยมีประเด็นปัญหาการเลือกปฏิบัติเรื่องใดที่น่าสนใจบ้าง ให้ยกตัวอย่าง 2 เรื่อง”

          2.2 ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจะต้องจัดทำคำตอบด้วยตนเอง

          2.3 ให้พิมพ์คำตอบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 Point

2.4 กำหนดความยาวของคำตอบไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ โดยบันทึกคำตอบเป็นไฟล์ *.doc หรือ *.docx หรือ *.pdf เท่านั้น

          2.5 จัดส่งไฟล์คำตอบถึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

          2.6 สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกที่ยังไม่ได้ส่งโครงร่างแนวคิดวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ (Concept paper) ให้จัดส่งไฟล์ดังกล่าวมาพร้อมกับไฟล์คำตอบด้วยในคราวเดียวกัน โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://law.psu.ac.th/index.php/news/law-news/llm.html

 

  1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์

          3.1 ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

          3.2 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom  ตามลิงค์ https://psu-th.zoom.us/j/96747929183 หรือ Meeting ID: 967 4792 9183

          3.3 ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าสู่ระบบก่อนถึงเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที

 

          3.4 ตารางเวลาการสอบสัมภาษณ์และหมายเลขห้องสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

 

เวลาสอบสัมภาษณ์

ห้องสัมภาษณ์ 1

ห้องสัมภาษณ์ 2

ห้องสัมภาษณ์ 3

ห้องสัมภาษณ์ 4

ห้องสัมภาษณ์ 5

09.00 – 09.15

6543001002

6543001003

6543001004

6543001005

6543001006

09.15 – 09.30

6543001007

6543001008

6543001009

6543001010

6543001011

09.30 – 09.45

6543001012

6543001013

6543001014

6543001015

6543001016

09.45 – 10.00

6543001017

6543001018

6543001019

6543001020

6543001021

10.00 – 10.15

6543001022

6543001023

6543001024

 

 

 

 

          ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://grad.psu.ac.th  และเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ https://law.psu.ac.th ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th