คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2566 (รับเฉพาะผู้จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต)

 

1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ

- แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)         5 คน

- แผน ข (ทำสารนิพนธ์)            15 คน

 

2. หลักสูตรภาคปกติ

จัดการเรียนการสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่ เรียนแบบ onsite ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

3. กำหนดการรับสมัคร

 

กำหนดการ วันและเวลา สถานที่
1. รับสมัครออนไลน์ บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://grad-mis.psu.ac.th/admission
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 20 มีนาคม 2566 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์

3. สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย

เช่น หลักกฎหมายแพ่งและธุรกิจ หลักกฎหมายกระบวนการยุติธรรม  หลักกฎหมายมหาชน

และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

25 มีนาคม 2566

เวลา 9.00-12.00 น.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. สอบสัมภาษณ์

25 มีนาคม 2566

เวลา 13.30-16.30 น.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5. ประกาศผลสอบ 24 เมษายน 2566 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หรือเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์

 

4. ค่าเทอม

จำนวน 27,000 บาท ต่อเทอม (หลักสูตรกำหนดแผนการเรียนจำนวน 4 เทอม)

 

5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          1) สำเนาใบปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต

          2) สำเนำใบประมวลผลการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (Transcript)

          3) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนผู้สมัครในระดับปริญญาตรีหรือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก สำหรับกรณีผู้สมัครมีเกรดสะสมปริญญาตรีไม่เกิน 2.75 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เกินร้อยละ 69 ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )

          4) โครงร่างแนวคิดวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ (Concept paper) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )

          5) เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนด

 

6. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สำนักงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

- นางเยาวนา เสสสระ หมายเลขโทรศัพท์ 074-282516 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282515 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282544 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ

  1. คณะนิติศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ ก.ต. และ ก.อ. รับรองรายวิชา เพื่อทำให้มหาบัณฑิตสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยได้ในอนาคต
  2. ไม่ต้องใช้ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 

 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th