คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1
 
หลักสูตรภาคปกติ เปิดสอนที่วิทยาหาดใหญ่ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
 
รับสมัครนักศึกษา
• แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) 5 คน
• แผน ข (ทำสารนิพนธ์) 40 คน
ค่าเทอม 27,000 บาท ต่อเทอม
 
สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย (อัตตนัย) ดังนี้
- หลักกฎหมายแพ่งและธุรกิจ
- หลักกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
- หลักกฎหมายมหาชน
- หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
 
กำหนดการรับสมัคร (ขยายเวลา)
รับสมัคร วันนี้ - 29 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 5 พ.ค. 65
 
สอบข้อเขียน ให้จัดส่งกระดาษคำตอบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ภายในเวลา 16.00 น.
 
สอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบ Zoom) 15 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 น.
 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2565
 
สมัครออนไลน์ผ่านระบบ  https://gradmis.psu.ac.th/admission
 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร (ระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย)

1) สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์

2) สำเนำใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ (Transcript)   

3) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนผู้สมัครในระดับปริญญาตรีหรือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในกรณีที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่เกิน 2.75 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เกินร้อยละ 69 (ดูจากแบบฟอร์ม)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก!

4) โครงร่างแนวคิดวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ (Concept paper) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 (ดูจากแบบฟอร์ม) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก!

5) เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนด 

 

หมายเหตุ

1. คณะนิติศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ ก.ต. และ ก.อ. รับรองรายวิชา เพื่อทำให้มหาบัณฑิตสามารถใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยได้ในอนาคต

2. ไม่ต้องใช้ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 
ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำนักงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
- นางเยาวนา เสสสระ หมายเลขโทรศัพท์ 074-282516 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282515 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ : 074-282544 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

 

 

 {aridoc engine="pdfjs" width="100%" height="900px"}images/content/PDF/LLM/LLM-2022.pdf{/aridoc}

 

Related Articles

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

เชิญชวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ความพร้อมและโอกาสของสถาบันอุดมศึกษา”

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th