คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรียนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการ Pre-College ภาคการศึกษาที่ 2/2565

📣📣📣คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรียนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการ
 
📌Pre-College ภาคการศึกษาที่ 2/2565 📌
 
🔻รายวิชาที่เปิดในเทอม 2/2565
 
🔻870-101 ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย (5 หน่วยกิต)
 
🔻870-131 ชุดวิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติกรรมสัญญา และละเมิด (6 หน่วยกิต)
 
 
**เมื่อเรียนแล้ว สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมไว้ในคลังหน่วยกิต และเทียบโอนเมื่อเข้าเรียนที่ ม.อ. ได้**
 
 
🟠เรียนแล้วได้อะไร?
 
- สำหรับผู้ที่ตั้งใจเรียนต่อคณะนิติศาสตร์ -> สามารถเรียนจบได้เร็วขึ้น
- สำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าคณะนิติศาสตร์จะใช่ทางเลือกหรือไม่ -> ได้มีโอกาสลองเรียนและจะได้รู้ว่าใช่แนวทางของตนหรือไม่
- สำหรับผู้ที่สนใจกฎหมาย แต่อาจไม่ได้อยากเรียนต่อนิติศาสตร์ -> เป็นความรู้ติดตัวเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
 
▶▶▶ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเรียน
 
1. สมัครเป็นผู้เรียนที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu (สำหรับผู้ที่เคยสมัครเป็นผู้เรียนแล้ว สามารถเริ่มจากขั้นตอนที่สองได้เลย)
 
2. สมัครเรียนรายวิชาผ่านทาง Google Form ที่ https://docs.google.com/forms/d/1EEyBOZwDwkzxNIlKhXGvuXIgDJxsGdb0VkXYEIzGLGs/viewform?edit_requested=true&pli=1
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
3. ประกาศผลผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรียน ช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 หน้าเวปไซต์คณะนิติศาสตร์ (https://law.psu.ac.th/)
 
4. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมที่ PSU-Next U ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565
 
🟠เริ่มเรียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 15 สัปดาห์
🟠ช่องทางการเรียน: เรียน online / onsite ที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ.
🟠สอบ onsite ที่คณะนิติศาสตร์ ม.อ. (ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2565)
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-282515 / 074-282516
 
 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th