คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรียนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการ Pre-College ภาคการศึกษาที่ 1/2566

📣📣📣คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรียนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการ

📌Pre-College ภาคการศึกษาที่ 1/2566 📌

🔻รายวิชาที่เปิดในเทอม 1/2566

🔻870-101 ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย (5 หน่วยกิต)
****วิชานี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน****
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (ค่าเรียน 300บาท/หน่วยกิต )

🔻870-221 ชุดวิชากฎหมายอาญา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (6 หน่วยกิต)
****ผู้ที่จะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา 870-101 มาแล้วเท่านั้น)
ค่าธรรมเนียม 1,800 บาท (ค่าเรียน 300บาท/หน่วยกิต )


**เมื่อเรียนแล้ว สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมไว้ในคลังหน่วยกิต และเทียบโอนเมื่อเข้าเรียนที่ ม.อ. ได้**

พร้อมชำระเงินที่เวปไซต์ของ PSU next-U (https://reg.psu.ac.th/psunextu/)
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566


🟠เรียนแล้วได้อะไร?

- สำหรับผู้ที่ตั้งใจเรียนต่อคณะนิติศาสตร์ -> สามารถเรียนจบได้เร็วขึ้น
- สำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าคณะนิติศาสตร์จะใช่ทางเลือกหรือไม่ -> ได้มีโอกาสลองเรียนและจะได้รู้ว่าใช่แนวทางของตนหรือไม่
- สำหรับผู้ที่สนใจกฎหมาย แต่อาจไม่ได้อยากเรียนต่อนิติศาสตร์ -> เป็นความรู้ติดตัวเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน

▶▶▶ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเรียน

1.สมัครเป็นผู้เรียนได้ที่ (https://reg.psu.ac.th/psunextu/) สำหรับผู้ที่มีรหัสผู้เรียนแล้ว ข้ามไปข้อที่ 2
2.สมัครเรียนรายวิชาผ่านทาง Google Form ได้ที่ https://forms.gle/FBDNaLvuuj7tP9yr6 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566
3.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566
4.ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมที่ PSU-Next U ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566
สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการได้ที่ https://reg.psu.ac.th/psunextu/LearnerGuide.pdf
5.เริ่มเรียนวันแรกวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 / สอบปลายภาคแบบออนไซต์ประมาณวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 2566 (กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม)
6.เรียนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ
*คุณสมบัติผู้สมัคร
1)เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2)ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใน psu next u แล้ว (https://reg.psu.ac.th/psunextu/)

*รูปแบบการเรียนการสอน
เรียนผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์ และวัดผลการสอบปลายภาคแบบออนไซต์ ในวันและเวลานอกราชการ

*หลักฐานการสมัคร
หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาของตน

เมื่อเรียนแล้ว สามารถสะสมผลการเรียนในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตลอดชีวิต และหากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ www.law.psu.ac.th

*หากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่คณะนิติศาสตร์กำหนดจะมีการพิจารณาการเปิดโครงการอีกครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-282516

 

 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th