เชิญชวนร่วมปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

เชิญชวนนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site
 
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
 
ห้อง 503 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ในวันแรกพบนักศึกษาจะได้
- พบพูดคุยกับคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตร
- รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ
- รู้จักเพื่อนใหม่
 
ทั้งนี้คณะได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเที่ยงให้กับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมครั้งนี้
 
 
 

Related Articles

ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ปฏฺิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th