ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

Related Articles

ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ปฏฺิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th